Tin tức

Phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch tỉ lệ 1/2000 khu C1.1 thuộc khu kinh tế của khẩu Móng Cái

Ngay trong ngày 31/05/2021 UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định số 1697/QD-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí đồ  án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đối với phân khu C1.1 thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh trong đó nổi bật chính là những quy hoạch đầu tiên đối với các sản phẩm bất động sản của tập đoàn Sun Group tại Vân Đồn.

Tổng dự toán kinh phí thực hiện là 968.729.000 đồng trong đó nguồn kinh phí sẽ là nguồn vốn huy động xã hội hóa. Chi tiết:

STT Nội dung chi phí Thành tiền
1 Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch 121.119.900
2 Chi phí lập đồ án quy hoạch 753.725.333
3 Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch 18.331.720
4 Chi phí xin ý kiến cộng đồng 48.054.104
5 Chi phí công bố quy hoạch 27.497.580
Tổng cộng (làm tròn) 968.729.000

Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái căn cứ theo dự toán thực hiện các bước kế tiếp theo quy định, đảm bảo nguyên tắc không vượt quá giá trị dự toán được duyệt. Trong quá trình thực hiện UBND thành phố Móng cái phối kết hợp cùng các đơn vị liên quan, triển khai theo ý kiến sở xây dựng tại tờ trình 88/TTr-SXD ngày 25/05/2021.

Rate this post

Bình luận